Privacyverklaring
Praktijk Ruud Cornielje respecteert de privacy van haar cliënten
wij verzamelen geen persoonlijke gegevens, in het bijzonder
hun rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie
hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,
het doel ervan alsook de mogelijkheid voor betrokkenen om
hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over bescherming van
persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens:
https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie
die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige
vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
(Hierna ook “De beheerder”): Praktijk Ruud Cornielje, gevestigd
te Nullanderstraat 102b, 6461GE Kerkrade, KvK 14114896.
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1.Uw persoonsgegevens worden verzameld door Praktijk Ruud
Cornielje. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een
online identificateur of een of meer elementen die kenmerkend
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit.
2.Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens
van u:
Name e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw
persgegevens worden verwerkt voor: het onderhouden van
relaties met u Het doen van mededelingen via de post, mails
en/of nieuwsbrieven
Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een
(elektronisch) register.
Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1.Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht
op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn
persoonsgegevens of beperking van hem betreffende
verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te
maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt
deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via
info@praktijkruudcornielje.nl.
2.Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een
kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres
waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1
maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en
het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met
2 maanden worden verlengt.
Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan
de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten
persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk
en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet onder de bescherming van de
bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1.u kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder,
wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze
niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het
volgende adres: info@praktijkruudcornielje.nl.
2.Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de
verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.
Artikel 8 – Bewaartermijn gegevensoverdraagbaarheid
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt
en bewaard voor de duur zoals de wet is bepaald.
Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De
rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief
bevoegd bij eventuele geschillen omrent deze voorwaarden
behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van
toepassing is.
Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie,
kunt u zich richten tot: Ruud Cornielje,
info@praktijkruudcornielje.nl, tel: 0455454582
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 Maart 2023 tot nader order.